top of page

Voorwaarden en 
A.V.G. verklaring

Consulten en behandelingen
Het onderstaande is van toepassing op consulten en behandelingen. Door het gebruik van consulten en behandelingen stem je in met deze disclaimer - voorwaarden.
 

Ik hanteer tijdens mijn werk een aantal regels. Je  bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en of beslissingen naar aanleiding van een consult en of behandeling. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de informatie welke ik tijdens een consult en of behandeling geef. Consulten en behandelingen kunnen en zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor je te kunnen betekenen. Daarnaast blijf je ten allen tijde verantwoordelijk voor je eigen welzijn en medische status. Zo nodig adviseer ik je eerst een arts te bezoeken.  Een energetische behandeling is of kan een aanvulling, een ondersteuning zijn op de reguliere geneeskunde. Een energetische behandeling vervangt geen reguliere geneeskunde. Bij ziekte is de reguliere arts altijd het eerste aanspreekpunt die je moet raadplegen. Geef altijd bij de reguliere arts aan dat er naast de reguliere behandelingen ook energetische behandelingen plaatsvinden. Bij onrespectvol/ respectloos gedrag van de cliënt wordt een consult stop gezet.

 
Na afloop van een consult en of behandeling kun je geen claims indienen.
 
Informatie op de website
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de site geschiedt volledig op eigen risico van het gebruik. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.
Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Energia For You spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, en kan zonder kennisgeving en waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Energia For You aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Het auteursrecht op deze website berust bij Energia For You. Niets op deze site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of in wat voor vorm dan ook, en is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Energia For You.
Energia For You aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de opmerkingen die bezoekers plaatsen bij de recensies . Energia For You behoudt het recht opmerkingen en of geplaatste stukken bij recensies in te korten, aan te passen en of te verwijderen. Energia For You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, uit webpagina's die aan de Energia for you site zijn gelinkt. Energia For You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit webpagina's die aan de Energia For You site zijn gelinkt. Deze website is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten, twijfel, raadpleeg altijd eerst een arts.

A.V.G. verklaring Energia For You
Energia For You wil in deze verklaring aangeven hoe wij met privacygevoelige gegevens, waaronder persoonsgegevens, omgaan. Energia For You acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.                  
     

Energia For You is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-07-2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze service verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten per post, per e-mail of sociale media.
 

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze service vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).
 

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig. Het is van belang voor uw gezondheid en voor een goed advies om uw gegevens langere tijd te bewaren. De gegevens worden alleen op uw verzoek gewist.
 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contactgegevens
Energia For You
energia4u@xs4all.nl
Tel; 0172-604353
 
Copy Rights 2010 - 2019© Energia For You

“Bewustzijn, gezondheid, en balans zijn verweven in mijn leven en werk”
bottom of page